Avís Legal

Can Pistraus, en compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), compleix amb els requisits establerts a dita llei, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Aquest lloc web també compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals (RGPD).

Amb aquest fi s’ha creat l’avís legal següent:

1. Dades del responsable

Raó social: Entitat Cultural i Festiva “Can Pistraus”
CIF: G64365026

Domicili social: Carrer Unió, 29
08800 Vilanova i la Geltrú

Contacte:

Llocs web de Can Pistraus:

  • Domini principal: canpistraus.cat
  • Domini secundari: canpistraus.org

2. Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines web, integrants del lloc web canpistraus.cat, incloent els continguts i serveis que s’hi trobin. Tota persona (d’ara endavant, “usuari”) que accedeixi al lloc web canpistraus.cat, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal canpistraus.cat.

3. Objectiu i àmbit d’aplicació

El present avís legal té com a objectiu regular la posada a disposició de la informació subministrada al lloc web de Can Pistraus, així com regular les transaccions que sorgeixin entre Can Pistraus i els seus usuaris.

La navegació pel lloc web i l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. Can Pistraus podrà en tot moment, i sense previ avís, modificar les presents condicions, així com les condicions particulars que es puguin incloure, si s’escau, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en aquest avís, per tal que puguin ser conegudes pels usuaris, quedant constància de la data d’aquestes modificacions.

4. Dades personals que recopilem i com ho fem

Trobareu tota la informació a la nostra Política de Privacitat.

5. Què són i quines cookies utilitzem

Trobareu tota la informació a la nostra Política de Cookies.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Can Pistraus comparteix el seu lloc web sota una llicència Creative Commons.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, pot estar protegit per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals dels que Espanya forma part i altres drets de propietat i lleis espanyoles.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar-ho a Can Pistraus indicant:

  • Dades personals de l’interessat, titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la presenti un tercer, diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al lloc web, la acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a Can Pistraus, que permetin l’accés al nostre lloc web, sense consentiment previ. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a Can Pistraus no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part dels seus continguts o serveis.

Can Pistraus es reserva el dret de modificar l’oferta comercial presentada (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. Can Pistraus procura oferir informació veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís un error d’aquest tipus i un usuari hagués pres una decisió basada en aquest error, serà informat d’immediat i tindrà dret a rescindir la seva relació sense cap cost per part seva.

Can Pistraus no es fa responsable de les opinions escrites pels usuaris en els comentaris dels productes i en els perfils de les xarxes socials, tot i que farà tots els possibles per moderar els comentaris ofensius o grollers.

7. Responsabilitat de Can Pistraus

Els productes i serveis presentats en aquest lloc web compleixen la legislació espanyola. No es pot invocar la responsabilitat a Can Pistraus en productes no conformes a la legislació d’altres països. Correspon als usuaris de fora d’Espanya verificar la possibilitat d’importar o utilitzar els productes que sol·licitin.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del lloc web de Can Pistraus, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitada, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel lloc web.

Can Pistraus no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Can Pistraus, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web.

Can Pistraus no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web. En particular, Can Pistraus no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, el present avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

8. Obligacions dels usuaris

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment del present avís legal, així com a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc, els béns o drets de Can Pistraus, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Can Pistraus no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del lloc web, l’usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en formularis d’inscripció, i a mantenir-la actualitzada.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web o des d’ell, qualsevol contingut que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre a través del lloc web cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Can Pistraus, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Can Pistraus o en general de qualsevol tercera persona.

d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya”, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

e) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del lloc per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

g) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Can Pistraus, els seus proveïdors o tercers.

h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

9. Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a Can Pistraus, podran ser emmagatzemades en bases de dades, automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Can Pistraus, qui assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dades personals, d’acord al que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Can Pistraus utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a l’encriptació SSL (https). Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

10. Legislació aplicable

Les relacions comercials realitzades a Can Pistraus es sotmeten a la legislació espanyola. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Espanya).

11. Contacte

En el cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre el portal canpistraus.cat, si us plau, contacteu-nos a info@canpistraus.cat.

Data de l’última actualització: 06/02/2022